Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Ubezpieczenie dziecka w szkole – wszystko co musisz wiedzieć

16 lipca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Kiedy ostatni dzwonek szkolny oznacza koniec roku szkolnego, zaczyna się czas wakacji. Beztroska dzieci w letnie miesiące nie oznacza podobnej beztroski dla ich rodziców. Pomysłowość dzieci bardzo często wykracza poza wyobraźnię dorosłego człowieka. Im starsi są rodzice małoletniego dziecka, tym bardziej zaciera się u nich pamięć o tym jakie szalone pomysły przychodziły im w czasach wakacyjnej laby. Wielu rodziców pamiętając jednak o przykrych zdarzeniach z czasów swojego dzieciństwa, stara się ustrzec swoje pociechy przed podobnymi następstwami dziecięcej bezmyślności. Jednak czy zawsze to się udaje? Nie ma takiej możliwości, żeby wszystko przewidzieć i wszystkiemu przeciwdziałać. Kiedy niestety już coś się wydarzy co wtedy? Z pomocą zawsze przychodzi służba zdrowia, a co jeśli to nie wystarczy?
Każde nieprzewidziane zdarzenia związane z dzieckiem może pociągać za sobą koszty, których niestety państwo wraz ze swoją bezpłatną służbą zdrowia pokrywać nie chce. Jest na taką sytuację prosty sposób polisa ubezpieczeniowa.

Co to jest polisa ubezpieczeniowa?

Przytaczając najkrótszą z możliwych definicji: jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Idąc dalej, dokument ten posiada podstawowe dane ubezpieczonego, czego ona dotyczy i jaki obejmuje zakres odpowiedzialności. Polisa powinna również zawierać sumę gwarantowanego ubezpieczenia. Dodatkowo powinna określać czego nie dotyczy. Załącznik dodawany do każdej polisy zazwyczaj wskazuje wszystkie zdarzenia jakie podlegają ubezpieczeniu. Na tej podstawie ustalony jest zakres odpowiedzialności i wysokość ewentualnego świadczenia odszkodowawczego wypłacanego ubezpieczonemu.

Ubezpieczenie społeczne dzieci, a polisa ubezpieczeniowa.

Większość rodziców podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywanej pracy. Dotyczy to również osób niepracujących, emerytów, rencistów i wszystkich innych podlegających temu ubezpieczeniu. Każdy kto posiada ubezpieczenie zdrowotne może rozszerzyć je na członków najbliższej rodziny w tym oczywiście dzieci. W wyniku takiego działania dziecko ma prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej.
Wiele osób jedynie do tej formy ubezpieczenia ogranicza swoje dzieci. Często jest to wynikiem nieświadomość, że ubezpieczenie społeczne nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem w formie polisy zawartej z niezależnym towarzystwem ubezpieczeniowym. To są dwa zupełnie inne świadczenia.

Ubezpieczenie społeczne obejmuje jedynie określoną formę podstawowej opieki lekarskiej wynikającej z ustawowych obowiązków państwa w ramach publicznej służby zdrowia. Świadczenia tego typu są powiązane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i nie oferują nic ponad ochronę zdrowia, jego leczenie i rehabilitację w ramach publicznej służby zdrowia. W systemie ubezpieczenia społecznego nie przysługują żadne odszkodowania ani inne podobne świadczenia.

Polisa ubezpieczeniowa jest świadczeniem nieobowiązkowym i funkcjonuje na zasadach pełnej dobrowolności. Każdy obywatel ma prawo we własnym imieniu zawrzeć umowę na świadczenia wynikające z charakteru podpisanej polisy. Wybór towarzystwa ubezpieczeniowego jest podstawowym czynnikiem określającym zakres jakiemu podlegać będzie osoba ubezpieczona. Każda polisa może zawierać indywidualne postanowienia wynikające z ustaleń uzgodnionych w czasie jej zawierania. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoje własne pakiety ubezpieczeń, które mogą być dobierane indywidualnie i rozszerzane o dodatkowe świadczenia. Nie oznacza to, że na rynku panuje pełna dowolność ubezpieczeniowa, większość elementów składowych różnych polis jest porównywalna. Różnice jakie występują mogą dotyczyć wysokości świadczeń ich konfiguracji oraz kwoty składek opłacanych w ramach podpisanej polisy.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie dzieci.

Każdy może, a nawet powinien zadbać o siebie i o własne dzieci. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z zawarcia nieobowiązkowego dodatkowego ubezpieczenia. Możliwości na rynku jest tak wiele jak dużo jest towarzystw ubezpieczeniowych. Indywidualne ubezpieczenie dzieci jest dobrym sposobem zabezpieczenia podopiecznych przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Kto ma dzieci lub sprawuje nad nimi opiekę wie jak nieobliczalne może być zachowanie dzieci, bez względu na wiek.
Podstawowym dodatkowym ubezpieczeniem dziecka są najczęściej polisy od następstw nieszczęśliwego wypadku określane jako polisa NNW.

Co to jest ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków tak w rozwinięciu brzmi pełna nazwa tego rodzaju ubezpieczenia. Jest to rodzaj zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych losowych wypadków jakim mogą ulec posiadacze tej polisy. Ochrona obejmuje życie i zdrowie. Świadczenia wypłacane z tego tytułu ujęte są w indywidualnych warunkach zawartych w umowie. W zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego, polisy mogą posiadać różne składowe. Wysokość i rodzaj wypłacanych odszkodowań uzależniony jest od wysokości sumy na jaką zostały zawarte. Nie ma jednakowego wzorca dla wszystkich ubezpieczycieli i każdy z nich może dowolnie konfigurować ofertę. To co polisa NNW będzie zawierała zależy od osoby zawierającej ubezpieczenie i możliwości ubezpieczyciela. W związku z tym przed zawarciem powyższego ubezpieczenia warto zapoznać się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych, przeanalizować je i wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie. Zasady w przypadku wszystkich ubezpieczycieli są bardzo podobne i w większości przypadków zależne są od wysokości sumy ubezpieczenia.
Chcąc zaoszczędzić warto ubezpieczenia NNW zawrzeć w pakiecie wszystkich ubezpieczeń zawieranych w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym obejmującym np. ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, turystyczne, życiowe itp.

Ubezpieczenie NNW dzieci.

Dzieci często są narażone na różnego rodzaju wypadki. Zabezpieczenie ich następstw to zadanie dla polisy NNW dziecka. Umowa tego rodzaju najczęściej podpisywana jest na 12 miesięcy. W trakcie jej trwania opieka ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zajęcia wykonywana przez dzieci niezależnie od miejsca. Nie ma znaczenia czy dziecko podczas zdarzenia znajduje się w domu, w drodze do domu, na podwórku, w szkole, przedszkolu, uczelni w drodze do nich czy w powrocie z nich itp. Czas i miejsce nie jest wyznacznikiem dyskredytującym zasadność uruchomienia świadczenia. Dziecko objęte polisą NNW jest pod stałą ochroną w ciągu 24 godzin przez 7 dni w tygodniu itp.

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu.

Jeśli rodzice wykazali się troską o życie i zdrowie dziecka i zabezpieczyli swoją troskliwość w polisę NNW to dziecko chronione jest tym ubezpieczeniem. Niezależnie czy dziecko przebywa w przedszkolu w drodze do czy z niego, na spacerze w parku na wycieczce czy wreszcie w domu ubezpieczenie NNW jest aktywne i obowiązuje. Dochodzenie roszczeń z tytułu posiadanego ubezpieczenia wymaga wystąpienia o nie. Dzieje się tak w przypadku uzasadnionej konieczności. Jeśli zdarzenie w którym dziecko brało udział pociąga za sobą skutki uboczne w postaci uszkodzeń ciała, zasadne jest wystąpienie o odszkodowanie. Polisa może również pokrywać koszty następstw nieszczęśliwego wypadku jeśli taki punkt zawiera podpisana umowa.

NNW dziecka w szkole.

Podobnie jak w przypadku przedszkolaków na analogicznej zasadzie działa ubezpieczenie w odniesieniu do uczniów szkół. Typowe ubezpieczenie ucznia obejmuje podstawowe zdarzenia losowe, którym może ulec uczestnik szkolnych zajęć. Zlicza się do nich:

  • zgon dziecka – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca, udaru mózgu
  • trwały uszczerbek na zdrowiu – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca, udaru mózgu
  • złamania kości – w szkole i poza jej terenem
  • pobyt w szpitalu
  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych

Wymienione przypadki są tymi najgroźniejszymi jakie wydarzyć się mogą uczniom w szkole i poza nią. Ubezpieczenie NNW ucznia obejmuje dodatkowo cały szereg mniej dolegliwych przypadków, które mogą się przytrafić uczniowi. Są to między innymi: oparzenia, odmrożenia, porażenie prądem, pogryzienie przez psa, zatrucie substancjami lotnymi takimi jak gaz, opary chemiczne ponadto wstrząśnienie mózgu, mechaniczne uszkodzenie powierzchni ciała, oblanie substancjami chemicznymi itp.

Składowe upoważniające do roszczeń odszkodowawczych, zawarte są w treści umowy lub w uzupełniającym zestawieniu. Wyboru polisy każdorazowo dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Na co warto zwrócić uwagę zawierając umowę NNW dziecka.

Podstawowym warunkiem do sprawdzenia jest czas na jaki zawierana jest umowa ochronna. Czy obejmuje ona tylko czas trwania nauki w szkole czy okres dłuższy. Optymalnym rozwiązaniem jest okres 12 miesięcy, obejmuje on wtedy czas letnich wakacji,ferii świątecznych i międzysemestralnych przerw w zajęciach lekcyjnych z nadzwyczajnych powodów takich jak np. epidemia, pandemia itp.
Równie ważne jest to aby umowa obejmowała także życie pozaszkolne ucznia, niezależnie od miejsca w którym dojść może do niebezpiecznego zdarzenia.

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Nie, ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne i nie ma żadnych przepisów prawnych zmuszających do jego zawarcia. Brak ubezpieczania ucznia nie może być w żaden sposób dyskryminujące dla niego. Pomimo braku ubezpieczenia szkolnego, uczeń ma takie same prawa do uczestniczenia w szkolnym życiu jak uczniowie ubezpieczeni.
Obligatoryjność ubezpieczenia, jako argument niektórych władz szkolnych nie jest niczym uprawniona. Żadne nakazy poza racjonalnymi argumentami nie mogą mieć wpływu na decyzje rodziców lub opiekunów w sprawie zawierania lub nie ubezpieczenia.

Górna granica wieku ubezpieczenia szkolnego.

Jedynym ogranicznikiem w zawieraniu umów chroniących uczniów jest wiek. Maksymalnie z takiej formy mogą korzystać osoby do 26 roku życia. Górny limit wiekowy odnosi się do studentów. Studenci dodatkowo mogą skorzystać z ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych i zawrzeć umowę OC , pospolicie zwaną odpowiedzialnością cywilną.

OC studenta.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dodatkowe ubezpieczenia studentów w postaci polisy OC – odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje między innymi szkody osobowe i rzeczowe do jakich może dojść z winy ubezpieczonego podczas np. praktyk studenckich, wykładów na uczelniach oraz w życiu prywatnym studenta. Ubezpieczenie tego typu zabezpiecza przed ponoszeniem kosztów związanych ze zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia znajdującego się w wynajmowanym na podstawie umowy pisemnej pomieszczeniu, pokoju, mieszkaniu. Jest to dobra alternatywa chroniąca przed ewentualnymi wysokimi kosztami nierozważnego postępowania. Ubezpieczenie OC studenta jest dodatkowym nieobowiązkowym ubezpieczeniem niezależnym od NNW. Dla zmniejszenia kosztów związanych z ubezpieczeniami warto zawrzeć je w pakiecie z innymi posiadanymi polisami.

Ubezpieczenia zbiorowe uczniów.

W wielu szkołach organizowane są zbiorowe ubezpieczenia uczniów. Dzieje się tak w przypadku poszukiwania możliwie najrozsądniejszego ubezpieczenia które mogą zawierać rodzice lub opiekunowie uczniów. Zastosowanie specjalnego pakietu obejmującego wiele polis indywidualnych towarzystwa ubezpieczeniowe składają szkołom i przedszkolom proponując korzystne cenowo warunki ubezpieczenia. W większości szkół jest to zasada panująca od wielu lat i w kooperacji ze stałym ubezpieczycielem, możliwe jest zawieranie ubezpieczeń na rozsądnych warunkach.
Przypomnieć należy po raz kolejny, że pomimo takiego rozwiązania oferowanego przez szkoły, ubezpieczenia jest dobrowolne i żadne argumenty nie mogą zmienić tego stanu rzeczy.
Chcąc skorzystać z takiej oferty warto zapoznać się ze szczegółami umowy. Podstawową sprawą do sprawdzenia jest czas obowiązywania takiej polisy i miejsc których ona dotyczy. Dodatkowa poświęcając parę chwil przed ekranem komputera warto ofertę szkolną porównać z innymi ofertami proponowanymi przez kilka różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Do tego celu można w łatwy sposób wykorzystać porównywarkę ubezpieczeń szkolnych. Może się okazać, ze oferta wolnorynkowa będzie bardziej korzysta nie tylko cenowo, ale także zakresem ubezpieczenia.
Jeśli uczeń posiada indywidualną polisę szkolną zawartą przez rodziców jest to wystarczający sposób zabezpieczenia.

Czy ubezpieczenia obowiązuje na wycieczce szkolnej i biwaku?

Tak ubezpieczenie szkolne uczniów powinno zawierać taki zapis czego należy dopilnować zawierając umowę. Polisa ma zawierać ubezpieczenie wszystkich składowych związanych z życiem szkolnym ucznia. Jeśli jest inaczej należy zadbać o ten aspekt przed udaniem się dziecka na wycieczkę szkolną, biwak czy inną formę plenerowego spędzania czasu.

Czy ubezpieczenie szkolne działa na zagranicznej wycieczce szkolnej?

Nie, nie działa, chyba że w umowie ubezpieczeniowej jest ten punkt zawarty. Standardowo uczeń przed udaniem się na zagraniczną wycieczkę szkolną, powinien być zaopatrzony w odpowiednie ubezpieczenie. O ubezpieczenia zagraniczne uczniów udających się w taką podróż powinien zadbać organizator wyjazdu i o fakcie tym informacja należy się rodzicom lub opiekunom dzieci.

Ubezpieczenie szkolne w nauce zdalnej.

Jak pokazuje rzeczywistość wystąpić mogą warunki zmuszające do prowadzenia nauki zdalnej. Jeśli szkoła zostaje „przeniesiona” do domu ucznia, obowiązują w niej wszystkie zasady jakie towarzyszą nauce w sali lekcyjnej. Zawarte ubezpieczenie szkolne działa również w czasie kiedy uczeń odbywa lekcje w warunkach domowych.

Ubezpieczenie szkolne, a uprawianie sportu.

Podstawowe ubezpieczenie szkolne zazwyczaj nie przewiduje w umowie ubezpieczenia związanego z wyczynowym uprawianiem sportu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje podstawowe zajęcia w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych również związanych z zajęciami sportowymi. Jeżeli dziecko w ramach pozaszkolnych zajęć uprawia w klubach sportowych wyczynowo np. sporty walki, motorowe czy inne zaliczane do sportów ekstremalnych, podstawowa polisa szkolna może takich zajęć nie obejmować. Jeśli klub sportowy nie zabezpiecza swoich zawodników, warto podstawową polisę rozszerzyć o taki zakres lub zawrzeć oddzielną umowę. Każda forma ubezpieczenia zawiera indywidualne warunki, należy się z nimi zapoznać i w razie potrzeby zmienić je. Jeśli uczeń posiada różne rodzaje ubezpieczeń w razie potrzeby dochodzenie roszczeń obywa się niezależnie z każdej posiadanej polisy.

Ubezpieczenia szkolne w wyjazdach rodzinnych.

Jeżeli uczeń posiada indywidualną szkolną polisę ubezpieczeniową obowiązuje ona również w rodzinnych wyjazdach turystycznych na obszarze całej Polski. Wakacyjne wyjazdy zagraniczne nie przenoszą ubezpieczenia szkolnego poza obszar kraju. W takim przypadku rodzice lub opiekunowie powinny zaopatrzyć siebie i swoje dzieci odpowiednimi dodatkowymi ubezpieczeniami.

Karta dużej rodziny.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferując ubezpieczenia szkolne umożliwiają skorzystanie z profitów wynikających z posiadania karty dużej rodziny. Dzięki temu opłata za polisy może być obniżona o odpowiednią kwotę wynikająca z zastosowania tego przywileju.

Jakiego ubezpieczyciela wybrać?

Jest to pytanie na które ne można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Oferty ubezpieczeń różnią się między sobą. Na ten fakt składają się różne czynniki. Najlepszym rozwiązaniem zawsze jest jak to mówi powiedzenie „koniec języka za przewodnika”. Porównanie ofert różnych ubezpieczycieli oraz bezpośredni kontakt z agentami ubezpieczeniowymi jest najlepszym rozwiązaniem. Oferty internetowe powinny być traktowane jak pewnego rodzaju wskazówki i podpowiedzi. Każda polisa ubezpieczeniowa jest indywidualnym przypadkiem, dlatego warto korzystając z podpowiedzi fachowców, aby wybrać dla siebie i swoich dzieci najrozsądniejsze rozwiązanie.

Uwagi końcowe.

Zawarcie umowy ubezpieczeniowej NNW ucznia w szkole jest bardzo rozsądnym podejściem do zdrowia i życia dziecka. Dzięki posiadaniu odpowiedniej polisy, możne ona być bardzo przydatna w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia i w istotny sposób pomóc poszkodowanemu dziecku w dojściu do pełni zdrowia.
Towarzystwa ubezpieczeniowe dbając o swoich klientów proponują opłatę za zawartą umowę w formie jednorazowej, zgodnie z taryfikatorem. Klienci mogą również skorzystać z rozbicia sumy ubezpieczenia na okresowe składki. W celu zachowania terminowych opłat informacja przypominająca o tym fakcie przekazywana jest telefonicznie, listownie lub w obu tych formach jednocześnie. W odpowiednim czasie przekazywana jest także informacja o zbliżającym się terminie końca umowy, przedstawiając równocześnie propozycję zawarcia nowej.

Powiązanie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top