Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Poziom dopłat MDM

12 września, 2018Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Poziom dopłat
– małżeństwa bezdzietne i „single” – 10% wartości odtworzeniowej nieruchomości,
– rodziny z dziećmi i osoby samotnie wychowujące dzieci – 15% wartości odtworzeniowej.
– dodatkowe jednorazowe 5% jeśli w okresie 5 lat od daty nabycia nieruchomości rodzina powiększy się o 3 lub kolejne dziecko – kredytobiorca będzie miał 6 miesięcy na zgłoszenie tego w banku,
Przykład 1 – jeśli o kredyt ubiega się rodzina 2+3 (dorośli + dzieci) – dopłata 15%. Jeśli w ciągu 5 lat urodzi się kolejne dziecko – jednorazowo dostają 5%. Jeśli urodzi się jeszcze jedno  kolejnej dopłaty już nie ma.
Przykład 2 – o kredyt ubiega się rodzina 2+1 – dopłata 15%. W ciągu 5 lat urodzi się drugie dziecko – dopłaty nie ma. Jeśli urodzi się trzeci – dopłata 5%.
– dopłata przysługuje do 50 m2 mieszkania,

Uwaga: dopłaty wyliczane są jako 5%, 10% lub 15% od wartości odtworzeniowej, a nie od wartości rynkowej, czy ceny.
Przykład:
– nabycie nieruchomości w Bydgoszczy
– cena metra kwadratowego wg wartości odtworzeniowej – 4 931 pln.
– cena rynkowa – 4800 – za tyle kupuje klient,
– metraż nieruchomości – 50 m2
Wartość nieruchomości wg wartości odtworzeniowej – 50m2 * 4 931 = 246 550
Cena nabycia – 50m2 * 4800 =240 000
Dopłata będzie naliczana od wartości odtworzeniowej, czyli np. 10% * 246 550 = 24 655. Zatem przy cenie za jaką klient kupuje (240 000) realnie otrzymuje nie 10% a 10,27%.        Im cena rynkowa będzie niższa, tym realna dopłata będzie wyższa ponad ustawowe 5,10,15 procent.

Jakie są rodzaje dofinansowania w MDM?

  1. dofinansowanie wkładu własnego –

wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w dniu złożenia w Banku wniosku o dofinansowanie wkładu własnego, w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, mające stanowić przedmiot kredytowania oraz
– powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2 lub
-50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.
2.   spłaty części kapitału kredytu –
wynosi 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, stanowiącego podstawę do określenia wysokości dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania.

Jak uzyskać wsparcie?
Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dofinansowanie razem a wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego MDM.
We wniosku o dofinansowanie wkładu konieczne jest określenie terminu wypłaty dofinansowania, poprzez wskazanie roku i kwartału wypłaty. Termin ten nie może być późniejszy niż IV kwartał 2018 roku.
Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyjęty przez Bank w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
Po otrzymaniu:
-wniosku o udzielenie kredytu mieszkaniowego MDM oraz
-wniosku o dofinansowanie wkładu własnego
Bank zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności z postanowieniami „Ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych” następujących parametrów:

  1. celu kredytowania,
  2. powierzchni użytkowej, ceny nabycia i lokalizacji mieszkania, mającego stanowić przedmiot kredytowania,
  3. wieku Wnioskodawcy,
  4. treści złożonych przez Wnioskodawcę oświadczeń, wymaganych na mocy Ustawy.

Jeśli otrzymana od Wnioskodawcy dokumentacja spełnia wymogi określone w Ustawie, oddział niezwłocznie (w tym samym dniu) rejestruje na platformie internetowej BGK wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, celem rezerwacji na rzecz Wnioskodawcy środków w ramach dostępnego na dany roku limitu finansowego wsparcia.
Po wysłaniu do BGK wniosku o dofinansowanie wkładu własnego bank dokonuje analizy złożonego wniosku. W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, Bank przygotowuje i podpisuje z Klientem umowę kredytu mieszkaniowego MDM.

Jaki jest przepływ środków?
Pieniądze trafią do dewelopera za pośrednictwem banku, który udziela kredytu, z pominięciem klienta. W przypadku transz środki te trafią jako ostatnia część płatności do dewelopera. Zatem najpierw klient wpłaca środki własne (jeśli takie są), później wpłacane zostają pieniądze z kredytu a dopiero na końcu dopłata w ramach Mieszkania dla Młodych.

Zwrot dopłat
Dopłaty muszą zostać zwrócone jeśli w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości kredytobiorca:
– sprzeda (przekaże w darowiźnie) mieszkanie,
– wynajmie lub użyczy je innej osobie,
– dokona zmiany sposobu użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
– stanie się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania.
Dopłata jest zwracana proporcjonalnie, w zależności od tego, w jakim czasie nastąpią powyższe wydarzenia. Jeśli sprzeda mieszkanie po 12 miesiącach, to zwraca 48/60 dopłat. Jeśli po 48 miesiącach, to 12/60, itd.

Uwaga – jakiś czas temu przewijały się informacje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nie będzie trzeba zwracać dopłat jeśli w określonym terminie przeznaczy się te środki na inne cele mieszkaniowe. W projekcie ustawy nie ma takiego zapisu! Sprzedaż nieruchomości w ciągu 5 lat = zwrot dopłat.

Zasady wyliczania limitów
– zgodnie z ustawą (projektem) średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 wyliczany jest jako średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach (art. 2 ust. 12),
– właściwi wojewodowie publikują takie wskaźnik dwa razy w ciągu roku – pod koniec marca (na okres II i III kwartał) i pod koniec września (na IV kwartał i I kwartał następnego roku). Wyjątek stanowi woj. pomorskie gdzie wskaźniki są ogłaszane pod koniec grudnia (na I i II kwartał) i pod koniec czerwca (na III i IV kwartał),
– limit na potrzeby MDM (tak samo było dla RNS) wyliczany jest jako średnia z dwóch ostatnich komunikatów. W załączniku szczegółowe dane: kolumna C – limit wyliczony na potrzeby MDM, kolumna D – wskaźnik ogłoszony przez wojewodę na II i III kwartał tego roku, kolumna E – IV kw. 2012 i I kw. 2013.

Jakie są ograniczenia programu?
Na każdy rok przewidziane są z góry określone środki, jakie mogą być w MDM wypłacone. Może się zatem okazać, że w danym roku z MDM już nie można skorzystać i trzeba czekać do następnego roku.

Powiązanie wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top