Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, gdy rodzice nie pracują

19 lipca, 2022Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostęp do szerokiej gamy świadczeń medycznych. Umożliwia dostęp do lekarzy specjalistów, bezpłatnych zabiegów czy darmowych pobytów w sanatorium. Za obsługę świadczeń odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia i to właśnie do tej instytucji kierowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dla szerokiego grona osób polisy zdrowotne są obowiązkowe, m.in. dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracy, osób samozatrudnionych, a także dla emerytów i rencistów. 

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe jest również dla dzieci. Odpowiedzialność za to spoczywa na rodzicu lub na opiekunie prawnym. Za niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł. 

Jeżeli pracujemy, nie ma z tym problemu – do ubezpieczenia możemy wpisać również swoje potomstwo. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie nie jesteśmy nigdzie zatrudnieni? Czy dziecko można ubezpieczyć w inny sposób?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Warto w tej sytuacji pomyśleć o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Można je zawrzeć, nawet mimo faktu, że nie jesteśmy nigdzie zatrudnieni. Jest to swoista umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Do zawarcia takiego ubezpieczenia potrzebny jest dokument tożsamości i przedłożenie wypełnionego wcześniej wniosku.

Do ubezpieczenia zdrowotnego można wpisać:

  • dziecko własne, małżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce, wobec którego ustanowiono pieczę zastępczą bądź też przebywa w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:
  • do 18 roku życia, jeżeli nie kontynuuje nauki,
  • do 26 roku, jeżeli wciąż się uczy,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada znaczny stopień niepełnosprawności.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne jest zmienna i aktualizowana raz na kwartał przez Główny Urząd Statystyczny. Zależna jest od średniego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, jej podstawa to 9 % przeciętnego wynagrodzenia. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w miesiącach: kwiecień, maj i czerwiec 2022 r. wyniosła na przykład 570,46 zł za każdy miesiąc.

Czy dziadkowie mogą wpisać wnuka do swojego ubezpieczenia?

Jest to jedna z możliwości, aby dziecko było ubezpieczone. Należy jednak dodać, że takie ubezpieczenie jest możliwe tylko w określonych warunkach, a mianowicie:

  • gdy żaden z rodziców nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • nie jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem,
  • nie jest uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek.

Takiego zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających takie zgłoszenia np. utrata pracy przez rodzica.

Ubezpieczenia dziecka, gdy rodzic jest bezrobotny

Rodzic, który nie jest nigdzie zatrudniony, może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Wystarczy zarejestrować się jako osoba bezrobotna i wpisać do ubezpieczenia zdrowotnego również swoje dziecko. 

Warunki są identyczne, jak przy dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. W przypadku podjęcia zatrudnienia należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować urząd pracy w ciągu siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy. 

Jeżeli bezrobotny rodzic zostanie wyrejestrowany z urzędu pracy (np. nie stawi się na wizytę), automatycznie dziecko również zostaje pozbawione ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie dla osób o niskich dochodach

Jest to kolejna możliwość uzyskania ubezpieczenia, jeżeli jesteśmy bezrobotni i niezarejestrowani w urzędzie pracy. Kryterium stanowi tutaj dochód, jaki uzyskujemy

Obecnie wynosi ono:

  • 701 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 528 zł – dla osoby w rodzinie.

Przed podjęciem decyzji przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, który ocenia faktyczną sytuację materialną. Ubezpieczenie zdrowotne przyznawane jest na okres 90 dni, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące. Do takiego ubezpieczenia również można wpisać członków swojej rodziny. Warunkiem przyznania takiej pomocy jest dodatkowo posiadanie polskiego obywatelstwa i brak innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka – podsumowanie

Dziecko od urodzenia ma prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej aż do ukończenia 18 roku życia. Nie zwalnia to jednak rodziców z włączenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. Za brak ubezpieczenia dziecka w terminie przewidziane są kary finansowe, dlatego warto o to zadbać.

Powiązanie wpisy

bezpieczenie OC jest obowiązkowe – nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach na świecie. Przed zakupem polisy warto jednak wiedzieć, że zakres OC jest regulowany przez odpowiednią ustawę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top