Simplis – Ubezpieczenia OC, Kredyty, Pożyczki, Chwilówki

Konsolidacja kredytowa podstawą do zwrotu prowizji bankowej.

19 czerwca, 2020Autor: SimplisLiczba komentarzy: 0

Kilkanaście milionów osób w Polsce posiada jedno lub kilka zobowiązań kredytowych. Spora grupa z różnych powodów wywiązywała się ze swoich zobowiązań przed wyznaczonym końcem umownego terminu spłaty. Bardzo często banki proponują swoim klientom posiadającym kilka kredytów dokonanie ich konsolidacji.

Kredyt konsolidacyjny – jak to działa?

Kredyt celowy przeznaczony na spłatę kilku dotychczasowych zobowiązań. Tak najkrócej można zdefiniować konsolidację kredytową. Stosując takie rozwiązanie polega ono na udzieleniu jednego kredytu w ramach którego dochodzi do spłaty kilku mniejszych zobowiązań. Rozwiązanie tego typu pozwala na większą kontrolę płynności kredytowej klienta banku. Zastąpienie kilku rat obsługujących dotychczasowe kredyty jedną skonsolidowaną ratą jest sporym ułatwieniem dla kredytobiorcy. Konsolidacja pozwala na zmniejszenie wysokości rat i wydłużenie okresu spłaty. Rozwiązanie z pozycji osoby decydującej się na taki krok jest korzystne i pozwala zachować większą płynność finansową. Minusem konsolidacji jest zwiększenie kosztów całej operacji.

Prowizje bankowe w konsolidacji kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny zazwyczaj zamyka wszystkie dotychczasowe kredyty, pożyczki oraz inne zobowiązania wobec banku. W ten sposób dochodzi do wcześniejszej spłaty dotychczasowych zobowiązań. Jeżeli konsolidacja dotyczy różnych kredytów w tym kredytów zaliczanych do konsumenckich klient ma prawo do zwrotu prowizji i kosztów dotyczących spłaconych wcześniej kredytów. Podkreślić należy, że zwrot nadpłaconych kosztów dotyczy tylko kredytów zakwalifikowanych do konsumenckich. Takiej możliwości nie ma wobec kredytów hipotecznych, inwestycyjnych, firmowych, rat lizingowych. Jeśli w ramach konsolidacji dochodzi do kumulacji kilku różnych rodzajów kredytów zwrotowi prowizji podlegają tylko te konsumenckie.

Zwrot nadpłaconych prowizji i kosztów – podstawa prawna.

Dyrektywa unijna wydana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE z 11.09.2019 roku potwierdzona została przez Urząd Ochrony Konkurencji i Klienta oraz Rzecznika Finansowego. Na mocy tych przepisów każdy kto zawarł z bankiem umowę na kredyt konsumencki w kwocie nie wyższej niż 255 550 złoty lub równowartość w walucie obcej w czasie po 01.01.2012 roku i dokonał wcześniejszej spłaty kredytu, powinien dostać od banku zwrot nadpłaconej prowizji. Bank zobowiązany jest do zwrotu proporcjonalnej do czasu skróconego trwania umowy, kwoty naliczonych kosztów. Do kosztów tych zalicza się odsetki, prowizje oraz inne koszty zawarte w umowie.
Jeżeli klient dokonał konsolidacji kredytów i przekształcił je w jeden kredyt, to automatycznie skrócił czas trwania wszystkich umów zawartych przed konsolidacją.

Przykład rozliczenia prowizji z kredytu konsolidacyjnego.

Przyjmijmy, że jedna z umów wchodząca w skład konsolidacji opiewa na 100 000 zł do spłaty w 48 ratach, a koszt jej zawarcia wynosi 10 000. Konsolidacja nastąpiła kiedy spłacone zostały 24 raty, koszt związane z tym kredytem powinny ulec zmniejszeniu o 50%. Wobec powyższego bank powinien zwrócić 5 000 zł tytułem nadpłaconych kosztów. Jeżeli konsolidacja dotyczy również innych kredytów konsumenckich ich rozliczenie powinno wyglądać analogicznie.
Jak wcześniej było wspomniane kredyt konsolidacyjny skraca i kończy umowy wcześniej zawarte.

Jak odzyskać prowizję od banku.

Jeżeli spełnione są wszystkie warunki uprawniające do zwrotu nadpłaconej prowizji, należy zwrócić się z pismem do banku z prośbą o rozliczenie. Wniosek powinien zawierać dane osobowe i wszystkie dane dotyczące zakończonego kredytu. Dodatkowo składając taki wniosek można powołać się na orzeczenie TSUE C-383/18 oraz art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim. W piśmie powinna również zostać wskazana forma wypłacenia należnej kwoty. Taki wniosek złożony w formie pisemnej powinien zostać rozpatrzony przez bank w terminie 30 dni od chwili dostarczenia. Czas w jakim można dochodzić swoich roszczeń to 6 lub 10 lat liczonych od daty spłaty i zakończenia umowy kredytowej.

Sprawdzenie prawidłowości wyliczenia przez bank.

Należy ze szczególną uwagą zapoznać się z wyliczeniem zwrotu prowizji z rozliczeniem bankowym. Banki często postępują w sposób mało uczciwy wypłacając jedynie część należnej kwoty zaniżając rzeczywistą wysokość opłat poniesionych z chwilą zawierania umowy. W ten sposób starają się wykazać przed UOKiK, że dopełniły spoczywającego na nich obowiązku.
W przypadku uchylania się lub nierzetelnego wykonania należnej wypłaty, można skorzystać z usług kancelarii prawnej i skierować sprawę do sądu.
Zanim kroki zostaną skierowane do sądu pomocne może być przeprowadzenie konsultacji z Rzecznikiem Finansowym. Na rynku funkcjonują kancelarie specjalizujące się w tego typu sprawach. Często robią to bezpłatnie, a jedynym wynagrodzeniem jest wtedy kwota zasądzonych kosztów wypłacana za wygrane sprawy. W przypadku dużych kwot kancelarie pobierają prowizję od uzyskanej kwoty zwrotu. Rozwiązań można znaleźć kilka i wybrać najlepsze dla siebie. Kancelaria prawna na etapie wstępnym sprawdzi zasadność wniosku do sądu. Jest to ważne by nie narażać się na niepotrzebne koszty w przypadku nieuzasadnionego roszczenia.

Jakie banki obowiązuje dyrektywa unijna.

Wszystkie instytucje podlegające przepisom Prawa bankowego i działające na podstawie udzielonych pozwoleń, zobowiązane są do przestrzegania dyrektywy unijnej. Na równi z bankami funkcjonują również spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe oraz instytucje pożyczkowe.
Jeśli w którejś z tych instytucji została zawarta umowa kredytu konsumenckiego określanego także jako konsumpcyjny czy pożyczka w terminie po 01.01.2012 i została ona zakończona przed czasem, należy się zwrot nadpłaconych prowizji i innych kosztów obsługi.

Czy warto ubiegać się o zwrot prowizji.

Taką decyzję powinien podejmować każdy kto czuje się niesłusznie wykorzystany przez banki. Banki traktowane są jako instytucje zaufania publicznego i z tego powodu powinny rzetelnie podchodzić do świadczonych usług. W przypadku nie dotrzymywania rzetelności, każdy powinien egzekwować przysługujące mu prawa.

Powiązanie wpisy

Zakup własnego mieszkania to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Po kilku latach oszczędzania i ewentualnym wsparciu się kredytem w końcu możesz cieszyć się własnym, wymarzonym mieszkaniem!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Top